Takahashi TOA-130F on AP900GTO Mount, & Celestron 14" on AP1200GTO mount at ARGO.


Home - WhirlpoolGalaxy.com